Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ) και του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων Περιφέρειας Αττικής», στην οποία καταχωρούνται και απεικονίζονται γεωγραφικά δεδομένα που αφορούν τα έργα Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ και τα έργα Ιδίων Πόρων (ΠΕΕ), τα οποία εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός λειτουργίας της ανωτέρω εφαρμογής είναι οι πολίτες, μέσω της ανοικτής πληροφόρησης, να ενημερώνονται για την πορεία υλοποίησης των έργων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η λογοδοσία και η διαφάνεια.