Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ως φορέας χρηματοδότησης αποστέλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πρόταση έργων, τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ετήσια όρια δαπανών του Κρατικού προϋπολογισμού και τις προτάσεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των φορέων υλοποίησης των έργων.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2017) και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).

  • ΠΕΠ 2014 – 2020
  • ΠΕΠ 2021 - 2027

Στην σελίδα αυτή παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων με δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής σε διασύνδεση με το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr, τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 

Στην σελίδα αυτή παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων με δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής.

Σε διασύνδεση με το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr, τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΈργο Κατηγορία έργου Περιφερειακή ενότητα Στοιχεία χρηματοδότησης
Card image cap
46 ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ

Έργα που συμβάλλουν στην Ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής

Card image cap
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 345.000.000€

Με την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής

Card image cap
ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιβάλλον, Βιώσιμες μεταφορές, Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία,
Κοινωνική Ένταξη

Card image cap
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Έμφαση σε έργα που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, την πρόληψη και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής