Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ)

Με βάση το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019) από 01.07.2021 ξεκίνησε η λειτουργία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2025, με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Αναπόσπαστα τμήματα του ΕΠΑ είναι τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται, αντίστοιχα, από τα αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν.

Με την αρ. 139284/2021 (ΦΕΚ 6538/Β/31.12.2021) Υπουργική Απόφαση Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής και το οποίο διαρθρώνεται στους κάτωθι Αναπτυξιακούς Στόχους:

  • Έξυπνη ανάπτυξη
  • Πράσινη ανάπτυξη
  • Κοινωνική ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη υποδομών
  • Εξωστρέφεια
  • Υποστήριξη Προγραμμάτων

Οι ανωτέρω αναπτυξιακοί στόχοι εξειδικεύονται σε ειδικούς στόχους και σε άξονες προτεραιότητας/δράσεις και γίνεται η κατανομή του προϋπολογισμού ανά αναπτυξιακό στόχο κατά έτος ανά προγραμματική περίοδο. Αυτή τη στιγμή το ποσό αυτό ανέρχεται στα 404.000.000,00€.

Επιλέξτε κριτήρια για να δείτε τα έργα
Έργο Κατηγορία Περιφερειακή ενότητα Στοιχεία χρηματοδότησης Φάση έργου Είδος έργου Θέση έργου Δικαιούχος
Card image cap
292 ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ

Έργα που συμβάλλουν στην Ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής

Card image cap
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.088.330.000€

Με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής

Card image cap
ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιβάλλον, Βιώσιμες μεταφορές, Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία,
Κοινωνική Ένταξη

Card image cap
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Έμφαση σε έργα που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, την πρόληψη και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής