Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ) και του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010), καθώς και στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δημοσιότητας και προβολής των έργων της Περιφέρειας Αττικής, δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων Περιφέρειας Αττικής», στην οποία καταχωρούνται και απεικονίζονται γεωγραφικά δεδομένα που αφορούν τα έργα Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ και τα έργα Ιδίων Πόρων (ΠΕΕ), τα οποία εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Αττικής.

Η εν λόγω εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, μέσω της ελεύθερης και ανοικτής διάθεσης των δεδομένων, να αναζητούν και να ενημερώνονται για την πορεία υλοποίησης των έργων και δράσεων του φορέα. 

Ειδικότερα, μέσω της εν λόγω υποδομής παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών:

  • Απεικόνισης/Θέασης (View - wms service)
  • Τηλεφόρτωσης (Download - wfs service)

Κύριος στόχος της λειτουργίας της ως άνω εφαρμογής αποτελεί αφενός, υπό το πρίσμα της διαφάνειας, η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των πόρων της Περιφέρειας Αττικής και αφετέρου η συμβολή της στην υλοποίηση της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα.

Τα δεδομένα είναι ελεύθερα και διατίθενται δωρεάν να χρησιμοποιηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν και αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στην πηγή άντλησης τους.

Η εφαρμογή χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα.