Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό σχεδιασμό, στην προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, στον επιχειρησιακό προγραμματισμό, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Περιφέρειας και στην εν γένει παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

Επίσης, με το ΦΕΚ 6538/Β/31.12.2021 έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής,  η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ορίστηκε ως η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για την εν γένει διαχείριση των πόρων, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης του ανωτέρω Προγράμματος.