Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Περιφερειάρχη, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν.4314/2014, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (δ) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4314/2014 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.