Έργα Εθνικού ΠΔΕ

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την έκδοση των Συλλογικών Αποφάσεων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων χρηματοδότησης (βλ. Περιφέρειες), οι οποίοι υποβάλλουν τις συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ετήσια όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και τις προτάσεις των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των Φορέων Υλοποίησης των έργων.

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα:

  • Το εθνικό ΠΔΕ, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδοτούμενα έργα αμιγώς από εθνικούς πόρους και
  • Το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ, το οποίο περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της είναι επιφορτισμένη με τη διαμόρφωση, τη μέριμνα για την έγκριση και γενικά την παρακολούθηση της υλοποίησης του εθνικού ΠΔΕ.
 

Card image cap
292 ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ

Έργα που συμβάλλουν στην Ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής

Card image cap
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.088.330.000€

Με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής

Card image cap
ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιβάλλον, Βιώσιμες μεταφορές, Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία,
Κοινωνική Ένταξη

Card image cap
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Έμφαση σε έργα που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, την πρόληψη και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής